Hlavnou prednosťou našej spoločnosti je dokonalý servis a starostlivosť o zákazníka od prvých jednaní až po odovzdanie stavby a na rozdiel od obvyklej praxe ani po kolaudácii pre nás zákazník neprestáva existovať. S našimi zákazníkmi máme spoločný cieľ – maximum kvality pri minimalizácií nákladov.

Nebránime sa netradičným riešeniam, ktoré našim klientom prinesú nemalé finančné úspory. Rozpočty a konzultácie zdarma sú samozrejmosťou. U nás pracujú iba ľudia, ktorí sa dokážu stotožniť s cieľom našej spoločnosti – spokojnosť zákazníka je na prvom mieste. Pre realizáciu zákaziek zamestnávame pracovníkov všetkých potrebných profesií - murári, obkladači, inštalatéri, pokrývači, maliari – natierači, tesári, pokrývači a klampiari.

Úzko spolupracujeme s výrobcami stavebných materiálov, u ktorých naši pracovníci pravidelne absolvujú školenia a preskúšania znalostí praktických skúseností, čím zaručujeme znalosť technologických postupov a najnovších materiálov a to u každého pracovníka.

Disponujeme taktiež profesionálnym náradím a strojmi, nevyhnutných pre kvalitné práce a v neposlednej rade aj vlastným lešením.

História

Spoločnosť STAVREAL - SLOVAKIA, s. r. o. začala pôsobiť na slovenskom trhu od roku 2002 pod obchodným názvom STAVREAL – KB, s. r. o. Od roku 2005 pôsobí pod súčasným názvom. Počas pôsobenia na trhu v predchádzajúcich rokoch sa stala spoločnosťou, ktorá je zárukou kvality a odbornej skúsenosti.

Odborná spôsobilosť

STAVREAL – SLOVAKIA, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13525/L.
STAVREAL – SLOVAKIA, s. r. o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spĺňa tiež podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technická spôsobilosť

Ako dodávateľ spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoby zodpovedné za vykonanie práce sú držiteľmi požadovaného osvedčenia o vzdelaní a profesijnej kvalifikácii. Predpoklady pre technické, kvalitné, estetické a funkčné vykonanie zákazky sú doložené certifikátmi a dokumentáciou uskutočnených stavieb. Práce na zákazkách sú vykonávané zodpovedne, uskutočnené práce zodpovedajú technickým požiadavkám a všetky práce sú včas dokončované.

V zozname predkladanom objednávateľovi spoločnosť uvádza prehľad najvýznamnejších stavebných prác uskutočnených za posledných 5 rokov s uvedením rozsahu, času a miesta vykonaných prác podobného charakteru ako sú práce, ktoré sú predmetom zákazky a meno kontaktnej osoby – zástupcu investora, spolu s telefonickým spojením, ktorá je spôsobilá poskytnúť všetky referencie o uskutočnenej práci.

Ekonomická spôsobilosť

Spoločnosť STAVREAL – SLOVAKIA, s. r. o. ako dodávateľ spĺňa požiadavky finančnej a ekonomickej spôsobilosti podľa § 27 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je schopná plniť svoje finančné záväzky a v prípade požiadavky doložiť túto skutočnosť podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu, aký objednávateľ zákazky požaduje.